Övrigt

Ändringar av villkor

RVAB kan komma att se över dessa villkor över tid, och om vi av andra skäl tvingas ändra dem. Varje gång du köper en vara eller tjänst kommer de vid aktuell tid gällande villkoren vara tillämpliga. Du bör därför vara uppdaterad om det aktuella innehållet i våra villkor.

Rättighetsinnehavare

De immateriella rättigheter som tillhör RVAB, såsom varumärken och upphovsrätt, får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av oss. All användning av reneevoltaire.se och pepstop.se kräver tillstånd såvida det inte är i personligt och icke-kommersiellt syfte. Detta gäller även kopiering och lagring. Dessa webbplatser ägs exklusivt av RVAB. Allt material som förekommer på dessa webbplatser är exklusivt ägt av oss.

Äganderätt

Alla produkter och tjänster förblir RVAB:s egendom tills full betalning är erlagd.

Bedrägeri

RVAB förbehåller sig rätten att avbryta din användning och ditt köp om misstanke om brott väcks. Vi rapporterar olagligt missbruk och bedrägeriförsök till polisen. Sådan rapportering kan göras utan föregående meddelande.

Uppsägning

RVAB förbehåller sig rätten att i enskilda fall avsluta ditt konto om misstanke om villkorsbrott väcks. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande.

Force majeure

RVAB ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom vår kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att vi eller våra samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

Tillämplig lag, jurisdiktion och tvist

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av våra webbplatser. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbplatserna. Detta med undantag för fall då RVAB självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund eller användare i land där den har sitt hemvist.

Om tvist inte kan lösas i samförstånd med RVAB kan du som användare eller kund vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (arn.se). Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Lämnar du in ett klagomål via denna plattform vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta organ tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Om ett eller flera av RVAB:s villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

Bolagsinformation

Renée Voltaire AB och webbplatserna reneevoltaire.se och pepstop.se ägs till fullo av Renée Voltaire Holding AB och därigenom till fullo av Renée Voltaire. All verksamhet under varumärkena Renée Voltaire, Pepstop och dessa webbplatser samt motsvarande domäner i andra länder, bedrivs av Renée Voltaire AB, Ostmästargränd 3, 120 40 Årsta, Sverige. Organisationsnummer: 556675-4437. Allmän kontakt sker bäst på + 46 (08) 717 40 40 eller info@reneevoltaire.se.